Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

 НУ „Георги Бенковски”, е  училище  с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; 

Мисията на НУ „Георги Бенковски”  е да осигурява съвременни и възможно най-добри условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Това, което ни отличава от другите, е изцяло ромския произход на нашите ученици и обучението им в билингвална среда. Затова нашата МИСИЯ е: качествено образование.    

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 

    

     

Новини


ЧЕСТИТ 3-ти МАРТ

Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко, бяха и твойто име само кат мълвяха, умираха без страх.

Научи повече

Проекти

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече

Галерия