Проекти

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече